Malerkunstens stilarter

Impressionismen

Romantisme
Kunstnerisk tendens, der dyrkede særlige perioder i historien, fx den nordiske oldtid og middelalderen. Den romantiske kunstner koncentrerede sig om naturmotivet, de store landskaber. Men sammenfattende er det nok ikke helt forkert at karakterisere det romantiske maleri som et der dyrker det åndelige, et følelsesmæssigt udtryk frem for et rationelt udtryk, dyrkelse af den store fantasi og længslen efter noget ideelt, efter at forenes, at integrere den store lykkefølelse, at det enkelte menneske bliver “èt med Alt”, bliver guddommeliggjort eller i hvert fald kommer så tæt på at blive det som muligt.

Kubisme

Naturalismen
Naturalismen indenfor billedkunst kan defineres som “enhver stræben efter at gengive omgivelserne så nøjagtigt og objektivt som muligt”. Historisk set vokser naturalismen ud af naturvidenskabens skød i 1800-tallet, som et oprør med den kristne tros forklaring af verdens opståen og menneskets skabelse.

Realisme

Realismen
Dette er en kunstnerisk stilperiode i Europa fra 1870. Det afgørende i realistisk kunst er, at motivet afspejler det realistiske – noget, der er autentisk, og som således er et objekt i virkeligheden. Realisme-kunstneren udformer kunst, der gengiver et virkeligt motiv i dets reelle form – således ikke abstrakt, men derimod konkret. Realismen indebærer dog ikke et entydigt bestemt verdensbillede, hvor menneskene har en identisk opfattelse af objekter, hændelser etc. Derimod er realismen også en erkendelse af, at virkeligheden subjektivt afgøres af hvert individ og derfor den måde, hvorpå individet opfatter virkeligheden. Med andre ord er virkeligheden afhængig af det menneske, der betragter den.

Impressionismen-1

Impressionismen
Opfattes som en reaktion mod Den akademiske kunst, der dominerede udstillingerne i de franske saloner i årtierne før impressionismen trængte sig på. Samtidig er impressionismen en slags videreudvikling af realismen. Impressionisternes motiver er friluftsmotiver, byliv og natur. Der lægges stor vægt på at skildre – ikke virkeligheden som noget nødvendigvis naturalistisk, men som selve virkelighedsoplevelsen i èt bestemt øjeblik – i erkendelse af, at virkeligheden i næste øjeblik er forandret. Især synliggøres øjeblikket via arbejde med lyset og farverne. Det er ofte spektrets “rene” farver.

Kubisme

Kubisme
Kubisme er en stilart udviklet mellem 1908 og 1912 i et samarbejde mellem Pablo Picasso og Georges Braque. Ideen bag kubisme var, at man kun kunne beskrive objektet, hvis man viste det fra flere sider på én gang, stik imod perpektivlære. Man ophæver det tredimensionelle rum og interesserer sig mere for beskrivelsen af motivet frem for det naturalistiske udtryk.

Tolne

Naivisme
Dette anvendes om malerkunst, hvis udtryk er naivt og ofte uskolet. Naivisme er en stilart, der er kendetegnet ved at kunstneren tager udgangspunkt i barnets, naturfolkenes og nogle gange i udviklingshæmmedes spontane skaben. Men der er altså tale om en kunstretning, der bevidst søger fornyelse i andres spontanitet.

Fotorealisme

Fotorealisme
En stilart, hvor maleriets udtryk ligger ganske tæt på fotografiets. Det afgørende for fotorealisten er ikke, hvad han maler, men hvordan han i maleriet får formidlet “affotograferingen” af det, han ser. Det er et kendetegn, at kunstneren er meget opmærksom på, at selv små detaljer bliver beskrevet så nøjagtig og dermed så tilsyneladende realistisk som muligt.

Ekspressionismen

Ekspressionisme
Ekspressionismens ideal er ikke at gengive virkeligheden, men at gengive følelser. Det udtrykkes ofte via farverne, der bruges symbolsk og til at skabe følelsesladede stemninger.

Abstrakt-ekspressionisme

Abstrakt ekspressionisme
Er en form for kunst, hvor kunstneren udtrykker sig selv, sit inderste – kun ved brug af former og farver. Maleriets stærke farver, urolige og ofte grænsebrydende komposition (tilsyneladende ikke-harmonisk og ikke-sammenhængende) bliver budbringere for kunstnerens følelser. Det er nonfigurativ kunst (kun få eller ingen genkendelige virkelighedstræk). Der er ingen egentlige objekter/ting at se i det abstrakte ekspressionistiske værk.

Symbolismen

Symbolismen
Her dyrkes i nogen grad mystikken. Symbolisterne interesserer sig for mytologi og drømme. Mange af deres malerier er en slags “sjælens visuelle sprog”. Symbolismen er et forsøg på at udtrykke en ide, en eksistentiel tanke via symboler i maleriet. Den symbolske maler formidler disse ideer og eksistentielle tanker via særligt symbolsk farvevalg, særlige symbolske former og motiver eller udvalgte universelle symboler som foreksempel slangen, duen, kirken osv. Den symbolske kunst skulle ikke gengive den objektive virkelighed, men symbolisere indre eksistentielle følelser og stemninger.

 

Parafrase
En fri bearbejdning af en kunstners værk, en omfortolkning.

Vælg et maleri af en billedkunstner, som særligt fascinerer dig. Læg mærke til temaet, farvesætningen eller teknikken i maleriet. Køb evt. et postkort af billedet, eller print det ud fra computer.

Lav en skitse til et maleri, hvor du vælger at bruge samme tema, farvesætning eller teknik, men med udgangspunkt i dit eget liv. Det skal ikke være en efterligning, men en omfortolkning, hvor du indlægger din egen fortælling.

Mal et billede hvor du prøver at bruge samme måde at skabe et maleri på, som kunstneren, altså samme farver, tema eller teknik, men med dit eget billedarbejde og dit eget udtryk.